Home > Anvandbara Länkar > Integritets policy
Datasäkerhet

Datasäkerhet

Integritetspolicy för Webbplats

Denna Integritetspolicy för Webbplatsen (“Policyn”) beskriver hur Ford Motor Company Limited (“Ford”, “vi”, “vår” eller “oss”) använder och delar den information vi samlar in om dig (dina “personuppgifter”) när du besöker webbplatsen (“Webbplatsen”) eller när du kontaktar oss och använder de uppgifter som är tillgängliga på den. Policyn sammanfattar även nedan hur vi använder dina personuppgifter vi samlar in när ditt fordon får service eller repareras.

På vissa sidor av Webbplatsen, kan Forso Nordic AB (“Forso Nordic”) samla in dina personuppgifter (t.ex. när du besöker ditt Ford-konto via Webbplatsen). Denna Policy förklarar också hur Forso Nordic använder de uppgifterna.

Webbplatsen kan göra det möjligt för dig att köpa eller be om prisuppgifter på produkter och tjänster som t.ex. motorförsäkring, leasingbilar, hyrbilar eller tillbehör. Några av dessa produkter och/eller tjänster tillhandahålls av Fords samarbetspartners som samlar in ytterligare personuppgifter från dig för att kunna tillgodose din förfrågan. Våra samarbetspartners använder de personuppgifter de samlar in på sätt som de beskriver i sina egna integritetspolicyer eller så som de förklarar när du tillhandahåller dina personuppgifter.

I tillägg till denna Policy har vissa av Fords produkter och tjänster (inklusive vissa Fordapplikationer) egna integritetspolicyer som i närmare detalj beskriver hur dina personuppgifter används i ett särskilt sammanhang. Du kan också få ytterligare information om vilka uppgifter ditt fordon samlar in och använder genom att läsa förarhandboken eller dess medföljande applikation (när tillgänglig).

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

 • företag eller andra organisationer vi har anlitat för att tillhandahålla tjänster för vår räkning, t.ex. webb-hotell, e-postleverantörer, leverantörer av analystjänster, eventbyråer och IT-leverantörer;
 • företag eller andra organisationer till vilka du bett oss eller samtyckt till att vi delar dina personuppgifter med;
 • återförsäljare och våra samarbetspartners när det är nödvändigt för att leverera en vara eller tjänst till dig;
 • professionella rådgivare;
 • brottsbekämpande organ, domstolar, tillsynsmyndighet, myndigheter eller annan utomstående där vi bedömer att det är nödvändigt för att följa lagstadgade eller regulatoriska skyldigheter eller för att tillvarata våra rättigheter, utomståendes rättigheter eller enskildas personliga säkerhet eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt bemöta bedrägeri eller säkerhetsfrågor; eller
 • utomstående som köper, eller till vilka vi överför, alla eller i stort sett alla våra tillgångar och verksamhet. Om sådan försäljning eller överföring skulle inträffa, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att säkerställa att den enhet dina personuppgifter överförs till använder dem på sätt som är förenligt med denna information.

Ford får vidare dela dina personuppgifter med Forso Nordic, Ford Motor Company, andra koncernbolag som ingår i Ford Motor Company koncernen över hela världen och deras tjänsteleverantörer. När vi överför dina personuppgifter, säkerställer vi att de används för de ändamål som är förenliga med dem som beskrivs i denna information. En lista över de bolag som ingår i Ford Motor Company koncernen finns.

Internationell överföring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Sveriges lagstiftning avseende dataskydd och kan överföras inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) samt till länder utanför EES (inklusive till USA). Vi använder lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter när vi överför dina personuppgifter utanför EES, för att säkerställa att de är tillräckligt skyddade oavsett vilket land de överförs till. Dessa skyddsåtgärder kan inkludera tecknande av avtal med utomstående som får tillgång till dina personuppgifter som säkerställer att dina personuppgifter kommer att skyddas enligt sådan standard som motsvarar den som gäller för personuppgifter inom EES. Om du vill ha mer information om hur Ford skyddar dina personuppgifter när de överförs utanför EES kan du kontakta oss på adressen nedan.

Vilka personuppgifter används?

 • Ford samlar in dina personuppgifter från webbplatsen:
 • när du fyller i formulär (t.ex. när du ansöker om ett MyFord-konto eller bokar provkörning); och
 • automatiskt genom användning av cookies och liknande teknologi. Du hittar mer information om detta i Fords Cookie guide.
 • De personuppgifter vi samlar in från Webbplatsen inkluderar
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter (t.ex. din adress, telefonnummer och e-postadress) och information om din verksamhet eller arbetsgivare om du lämnar en förfrågan i egenskap av anställd;
 • information om ditt fordon (inklusive ditt fordons id (Eng. Vehicle Identification Number) (”VIN”), fordonets registreringsnummer, modell, ålder och mätarställning);
 • de varor och tjänster du är intresserad av; och
 • dina preferenser avseende kontakt och marknadsföring;

Dessutom:

 • samlar vi in dina personuppgifter när du kontaktar oss genom att använda de uppgifter som är tillgängliga via Webbplatsen (vi behåller t.ex. uppgifter om den information du lämnar när du skriver till oss eller kontaktar vårt kundcenter); och
 • kan vi samordna den information vi har med information om dig eller dina intressen, socio-ekonomisk och socio-demografisk status, nätidentifierare och aktuella kontaktuppgifter som samlas in av tredje part som t.ex. marknadsföringsinstitut.
 • När du lämnar in ditt fordon för service eller reparation samlar Ford in information om bedömningen av ditt fordon och behåller uppgifterna om vilket arbete som utförts samt vilka reservdelar som levererats. Vi förklarar mer om detta i en separat del av denna information Reparation, diagnos och service för ditt Fordfordon.
 • När du ansöker om någon form av bilfinansiering eller leasing från en auktoriserad Ford Credit-finansieringsleverantör för att köpa eller leasa ditt fordon, kommer finansleverantören att dela ​​information gällande ditt fordon med Ford. Exempel på information som delas är den finansieringsform du valt samt fordonets chassinummer. Detta behöver vi för att kunna säkerställa att inbetalningsbeloppet är korrekt samt för att du som kund ska kunna kunna dra nytta av eventuell rabatt på inköpspriset och/eller kampanjränta på det lån eller leasing som du köpt eller leasat fordonet för/med. Informationen möjliggör också att vi kan kontakta dig under finansieringsperioden. Exempelvis om du har ett finansieringsavtal som kommer att avslutas inom 6 månader bistår vi med råd kring  vilka alternativ du har, till exempel hur du betalar ett ev restvärde, byter bilmodell eller returnerar ditt fordon. Detta i syfte att du ska kunna fatta beslut med rätt förutsättningar innan ditt kontrakt upphör.

Om du via finansleverantören har godkänt att dela dina uppgifter (inklusive information om låneavtal och kontaktinformation) med Ford Motor Company för marknadsföringsändamål och förutsatt att Ford har ditt samtycke till att skicka dig marknadsföring, kan vi använda informationen för att skicka dig riktad marknadsföring i linje med dina preferenser och se till att kommunikationen vi skickar och våra interaktioner med dig är så relevant för dig som möjligt

 

Hur dina personuppgifter används

Vi använder de personuppgifter vi samlar in från Webbplatsen för att:

 • fullgöra din förfrågan (t.ex. skapa ditt MyFord-konto eller för att låta dig boka provkörning eller be om broschyrer);
 • hantera och förbättra vår verksamhet och vår relation med dig;
 • hantera dina förfrågningar;
 • genomföra undersökningar;
 • sända dig marknadsföringsmaterial i linje med dina kommunikationspreferenser;
 • uppfylla våra lagstadgade och regulatoriska förpliktelser, föra vår talan i rättsliga processer eller besvara en begäran om information från myndigheter eller andra utomstående och för att förhindra och upptäcka brott och bedrägeri eller för att tillvarata dina, våra och andras rättigheter; och
 • för att driva den här Webbplatsen, personanpassa den för dig och förstå hur Webbplatsen används så att vi kan förbättra den.

Vi kan samordna och analysera dina personuppgifter för att:

 • bättre förstå, utveckla och förbättra våra produkter, processer, tjänster och marknadsförings- och affärsstrategier;
 • personanpassa våra produkter och tjänster till dig;
 • förstå våra kunder bättre; och
 • hantera och förbättra vår relation med dig.

Detta kan exempelvis inkludera att informera om vår återförsäljningsstrategi, utvärdera effektiviteten av vår marknadsföring och kundtjänst, göra marknadsanalyser och identifiera produkter eller tjänster som kan intressera dig och kontakta dig för att berätta om sådana produkter och tjänster.

Vi vill säkerställa att den kommunikation vi sänder till dig och vår interaktion med dig är så relevant för dig som möjligt. Därför kan vi från tid till annan komma att använda information om dig som vi samlat in från offentliga källor och från utomstående (som beskrivs i avsnittet 'Hur dina personuppgifter används' ovan) för att hjälpa oss fastställa vilka Fordprodukter och tjänster du kan vara intresserad av. Vi kan sedan sända dig information om sådana produkter och tjänster genom den kommunikationskanal du föredrar, och använda informationen vi har om dig för att informera våra kundcenter om du kontaktar dem. Vi kan också samarbeta med utomstående för att visa dig skräddarsydda annonser på sociala medier eller, om du gett ditt samtycke till användning av cookies, när du surfar på nätet/besöker andra webbplatser (se Fords cookie policy för mer information). Du kan få mer information om hur du kan avstå från att få marknadsföring från oss under avsnittet Dina rättigheter  nedan.

För mer information om vilka personuppgifter vi samlar in när ditt fordon får service eller repareras, vänlig se Reparation, diagnos och service för ditt Fordfordon  nedan.

Vi lagrar dina personuppgifter i identifierbar form så länge som är rimligen nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilka de samlades in och som krävs för att efterleva tillämpliga lagar och skyldigheter. Detta innebär i allmänhet att dina personuppgifter hålls så länge som ett av följande gäller;

 • dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt;
 • dina personuppgifter krävs för att skydda och tillvarata våra rättigheter eller egendom (detta är i regel den aktuella preskriptionstiden som följer av lag); eller
 • tillämpliga lagar eller föreskrifter i övrigt kräver att vi behåller dina personuppgifter.

Rättsliga grunder som behandlingen av dina personuppgifter baseras på

Vi baserar vår behandling av dina personuppuppgifter på flera olika rättsliga grunder och vi samlar in och använder personuppgifterna i följande situationer:

 • när vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra avtal som du är part i, eller vidta åtgärder du begärt innan avtal med dig ingås. Sådana avtal kan t.ex. inkludera villkor om hur du deltar i tävlingar eller avtal du ingår för serviceprodukter;
 • när vi har ett berättigat intresse eller när den organisation med vilken vi har delat dina personuppgifter har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter och vi har säkerställt att dina personuppgifter, och dina rättigheter avseende uppgifterna, är skyddade. Vi kan t.ex. åberopa denna rättsliga grund om vi och/eller bolagen inom Ford Motor Company koncernen använder dina personuppgifter för att: förstå och förbättra våra (eller deras) produkter, tjänster och/eller verksamhet eller marknadsföringsstrategier, i undersökningssyfte, för att hantera och förbättra vår relation med dig och i administrativa syften; för att förstå vilken information, vilka produkter och tjänster som troligtvis intresserar dig och att sända eller visa dig information, erbjudanden och online annonser för dessa produkter eller tjänster; för att säkerställa att våra produkter och tjänster levereras och används enligt de lagar och villkor som gäller för dem; och om nödvändigt för att skydda och tillvarata våra eller andras rättigheter eller egendom, eller för att upptäcka, förhindra eller på annat sätt bemöta bedrägeri, säkerhets- och integritetsfrågor.
 • när vi tror att det är nödvändigt att använda dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk förpliktelse;
 • i undantagsfall när det kan anses nödvändigt för att skydda någon persons säkerhet eller grundläggande intressen; och
 • när du har lämnat ditt samtycke. Vi förlitar oss på ditt samtycke för att t.ex. samla in teknisk information såsom data från cookies och liknande teknologi som vi beskriver Fords Cookie guide och för att använda dina personuppgifter i marknadsföring till dig per e-post eller sms. När vi baserar vår behandling av dina personuppgifter på ditt lämnade samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vänligen se avsnittet 'Dina rättigheter ' i denna information för närmre uppgifter.

Personuppgifter du lämnar till Forso Nordic

Du kan också besöka www.ford.se för att se Forso Nordics finansieringsprodukter och för att hantera ditt Ford Credit-konto när du blivit Forso Nordic-kund. Om du gör det, kommer Forso Nordic be om ytterligare personuppgifter för att verifiera din identitet och ge dig tillgång till ditt Ford Credit-konto. Forso Nordic använder dina personuppgifter såsom angetts när du ansöker om finansiering eller när du är Forso Nordic-kund, på sätt som framgår av ditt avtal med Forso Nordic.

Dina rättigheter

Som individ har du rätt att få reda på vilka uppgifter vi har om dig och för vilka ändamål, samt få tillgång till uppgifterna och få dem rättade om nödvändigt. Du har också rätt att under vissa omständigheter motsätta dig vår användning av dina personuppgifter, att be oss begränsa eller radera dina personuppgifter eller begära att dina personuppgifter lämnas ut till dig i ett vanligen använt elektroniskt format så att du kan dela dem med andra organisationer.

Om du lämnat ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (vänligen se avsnittet Rättsliga grunder som behandlingen av dina personuppgifter baseras på  för ytterligare information), har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill göra det kan du kontakta oss på adressen nedan.

Vi vidtar alla praktiska åtgärder för att respektera dina önskemål. Särskild lagstiftning kan dock förhindra oss från att göra det, speciellt med avseende på säkerhetsfrågor eller finansiella regler (t.ex. när du kontaktar Forso Nordic).

Om du valt att få marknadsföring från Ford och/eller Forso Nordic, kan du när som helst ändra dig. Om du vill avstå från att få marknadsföring från Ford, ber vi dig skriva till:

Ford Motor Company AB
Att. Kundservice
Box 4023
169 04 Solna

eller skicka ett mail till:

dpeurope@ford.com

Om du vill avstå från att få marknadsföring från Forso Nordic, ber vi dig kontakta:

Forso Nordic AB
Box 6046
400 60 Göteborg

eller skicka ett mail till:

dpeurope@ford.com

Om du har frågor eller funderingar om hur Ford behandlar dina personuppgifter eller vill ha tillgång till de uppgifter Ford har om dig eller vill utöva någon annan rättighet du har i förhållande till dina personuppgifter, vänligen kontakta Ford Motor Company AB, Att. Kundservice, Box 4023, 169 04 Solna eller skicka ett mail till dpeurope@ford.com.

Om du har frågor eller funderingar om hur Forso Nordic behandlar dina personuppgifter eller vill ha tillgång till de uppgifter Forso Nordic har om dig eller vill utöva någon annan rättighet du har i förhållande till dina personuppgifter, vänligen kontakta Forso Nordic AB, Box 6046, 400 60 Göteborg.

Ford och Forso Nordic har utsett ett Dataskyddsombud. Du kan kontakta Dataskyddsombudet på dpeurope@ford.com.

Om du har något klagomål på hur Ford eller Forso Nordic använder dina personuppgifter hoppas vi att du i första hand kontaktar oss eller Forso Nordic. Du kan dock också lämna dina klagomål till Datainspektionen (framtida Integritetsskyddsmyndigheten) som utövar tillsyn över rättigheterna i Sverige.

Andra webbplatser och sociala media

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll och som inte omfattas av denna policy. Om du besöker andra webbplatser genom att använda de länkar som tillhandahålls, kan de som driver webbplatserna samla in information från dig och använda dem i enlighet med deras integritets-och sekrestesspolicy, som kan skilja sig från vår.

Webbplatsen ger dig även möjligheten att dela eller följa information om Ford, Fords webbplats eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds med hjälp av en funktionalitet (t.ex. genom att använda ”dela detta”-, ”gilla”- eller ”följ”-knappar). Vi tillhandahåller denna funktion för att skapa intresse för våra webbplatser och Ford och för att låta dig dela och följa åsikter, nyheter och rekommendationer med dina kontakter. Du bör dock vara medveten om att när du delar personlig information över sociala nätverk så kan denna information samlas in av leverantören av sociala nätverk och göras offentlig, vilket inkluderar sökmotorer på internet. Operatörerna för de sociala nätverken behandlar personuppgifter som en databehandlare i enlighet med sin egen integritetspolicy.Du bör alltid noga läsa igenom sekretesspolicyn för alla webbplatser eller sociala näverk du besöker eller använder och där du delar information, för att förstå deras integritetspraxis.

Länkarna kan uppdateras då och då av operatörerna. Vi gör allt för att hålla länkarna uppdaterade, men du kan också hitta sekretesspolicyn direkt via operatören.

Facebook -      https://www.facebook.com/about/privacyhttps://sv-se.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn -        https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram -      https://help.instagram.com/519522125107875

Twitter -           https://twitter.com/en/privacy

YouTube -       https://policies.google.com/privacy

Pinterest  -      https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Facebook-produkter

Facebook ger oss anonym statistik och insikter till vår Facebook-sida, som hjälper oss att förstå vilka typer av åtgärder som människor gör på vår sida (så kallad "Page Insights"). Dessa sidinsikter skapas baserat på specifik information om personer som har besökt vår sida. Personuppgifter samlas in via cookies. Det här är små datapaket, vanligtvis bestående av bokstäver och siffror, som lagras av din webbläsare när du besöker Facebook-sidan. Vi kommer inte att kunna identifiera dig personligen eller koppla dig till ditt konto. På grund av detta finns det ett gemensamt ansvar mellan Facebook och oss när det gäller insamling och överföring av dina uppgifter till Facebook Ireland. Analys av anonymiserad Insights-data tjänar vårt legitima intresse att optimera utbudet av tjänster på Facebook-sidan och att utvärdera vilka typer av åtgärder som vidtas på vår Facebook-sida och att förbättra vår sida baserat på dessa resultat. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 fi GDPR.

Facebook är ensamt ansvarigt enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för efterföljande databehandling efter överföring, inklusive informationsskyldigheter, registrerades rättigheter och datasäkerhet. Vi har ingått ett gemensamt controlleravtal med Facebook Ireland som fastställer respektive ansvar för att uppfylla kraven i GDPR i den mån som Facebook och vi är gemensamma controllers i enlighet med GDPR ska motsvarande avtal gälla:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Du hittar information om behandlingen av dina personuppgifter via Facebook på https://www.facebook.com/about/privacy Där hittar du också ytterligare information om den rättsliga grunden för databehandling av Facebook och hur du kan hävda dina rättigheter som registrerad mot Facebook. Informationen i denna sekretesspolicy gäller databehandling av oss.

Googles reCAPTCHA-verktyg

På vissa delar av denna webbplats kan besökare instrueras att använda Google reCAPTCHA-verktyget så att en integritetskontroll kan utföras för att säkerställa att en bot inte använder viss webbplatsfunktionalitet.

Google samlar in information om hårdvara och mjukvara, till exempel enhets- och applikationsdata, för att utföra integritetskontroller. Google ägs och drivs självständigt, och data som samlas in av Google omfattas av dess sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att läsa Googles sekretesspolicy på http://www.google.com/privacy.html och Googles ”hur Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller appar” (finns på www.google.com/policies/privacy/partners/) så att du kan förstå hur informationen samlas in, används och delas.

Ändringar

Vi kan från tid till annan ändra eller uppdatera denna information. Om ändringar kommer att ha en grundläggande effekt på hur personuppgifterna behandlas eller väsentligen påverka dig, ger vi dig tillräcklig varning på Webbplatsen eller genom att kontakta dig direkt. Om du inte samtycker till dessa ändringar, ber vi dig att inte fortsätta använda Webbplatsen.

Reparation, diagnos och service för ditt Fordfordon

När ditt Fordfordon tillverkades fick det ett unikt nummer (Vehicle Identification Number eller ”VIN”). Från VIN kan vi se viss information om ditt fordon, inklusive modell, ålder, vilken programvara det använder och dess tekniska specifikation.

För att diagnosticera, analysera, reparera eller ge service på ditt fordon, behöver teknikerna som arbetar med det hämta in VIN tillsammans med särskild diagnostisk information och information om fordonets aktuella skick (t.ex. vilken version av programvara det använder, mätarställning etc.).

Denna information överförs till ett system Ford använder så att teknikerna som arbetar med ditt fordon kan få fordonsspecifik information om reparationer, underhåll och diagnos (som t.ex. kabeldiagram och uppdatering av fordonets mjukvara) och information om tidigare arbeten som genomförts på ditt fordon för att underlätta för dem att diagnosticera, reparera och/eller ge service på det och för att låta dem underhålla sina uppgifter.

För att se till att ditt fordon har omfattande diagnosdokumentation, kommer information om vilket arbete som görs på ditt fordon under service eller reparation att sammankopplas till ditt fordons VIN. Detta överförs till systemet och lagras så att Ford (eller utomstående som auktoriserats att använda systemet på detta sätt) kan göra information om tidigare reparationer eller service tillgänglig för samtliga återförsäljare eller reparatörer i hela världen som kan komma att behöva reparera eller utföra service på ditt fordon.

Informationen som finns i systemet används också av Ford för att möjliggöra diagnosticering, reparationer på ditt fordon, för att hantera och administrera garantier och liknande produkter och tjänster, för produktsäkerhet och forsknings- och utvecklingsändamål och för att göra det möjligt för Ford att iaktta rättsliga skyldigheter.

Förutom överföring av information som anges ovan, kan Ford också komma att lämna denna information till:

 • bolag inom Ford-koncernen för forsknings- och utvecklingsändamål och analyser; och/eller
 • bolag inom Ford-koncernen och/eller utomstående där vi anser att det är nödvändigt för att följa lagliga eller regulatoriska skyldigheter eller tillvarata våra, andra företag i Ford Motor Company-koncernens och utomståendes rättigheter.

Mer information om de lagliga grunder vi åberopar när vi använder dina personuppgifter finner du i avsnittet Rättsliga grunder som behandlingen av dina personuppgifter baseras på ovan.

Mer information om de lagliga grunder vi åberopar när vi använder dina personuppgifter finner du i avsnittet Internationell överföring av dina personuppgifter.      

Eftersom denna information är ett formellt register av ditt fordon, sparar vi den i 20 år.

Om du har några frågor eller vill ha tillgång till informationen om ditt VIN som finns i systemet eller utöva någon av dina övriga rättigheter i förhållande till dina personuppgifter (du hittar mer om dessa Dina rättigheter här) vänligen kontakta: 

Ford Motor Company AB
Att. Kundservice
Box 4023
169 04 Solna

eller skicka ett mail till:

dpeurope@ford.com

Ford Motor Company AB, org.nr 556023-0053, registrerat i Sverige med adress Box 4023, 169 04 Solna, Sverige.

Top