Home > Om Ford > Sustainability
Our Blueprint for the road ahead

Hållbara planer för framtiden

Enastående bränsleekonomi och en reducering av våra produkters utsläpp av växthusgaser är nyckelmål som representerar en fundamental del av vår verksamhet.

De är även nyckelfaktorer i företagets policy om socialt ansvar. Vi forskar, utvärderar och utvecklar ständigt värdeskapande initiativ. Värden, förenliga med långsiktig hållbarhet som stärker miljö-, socialt- och ekonomiskt kapital. 

För att definiera dessa åtgärder och integrera flera andra program har vi utformat en hållbarhetsplan.

En plan och en uppdragsbeskrivning

Planen sammanfattar vår hållbarhetsstrategi i sin helhet och återspeglar det faktum att hållbarhetsfrågor är en del av ett komplext system som länkar våra produkter, anläggningar och personal till de samhällen vi är verksamma i. 

Utöver att hållbarhet är bra ur ett moralisk perspektiv, är produktionslösningar dessutom en väsentlig del av Fords affärsstrategi. Med smarta hållbara produktionslösningar och ett spännande sortiment av tekniskt avancerade, bränslesnåla fordon lägger vi grunden för våra långsiktiga framgångar i Europa. 

Offentlig rapportering har varit en viktig del i vårt åtagande om transparens och har bidragit till att driva utvecklingen framåt både inom vårt eget företag och i branschen i stort. För mer information, se vår hållbarhetsrapport.

Hållbarhetsrapport

Top