Home > Anvandbara Länkar > REACH
Mechanic in a Ford Workshop

REACH

FORD stöder Reach generella mål och artikel 33(1) i synnerhet då den överensstämmer med vårt eget åtagande att främja en ansvarsfull tillverkning, hantering och användning av våra produkter.

Reach-förordningens (EG 1907/2006) artikel 33(1) syftar till att möjliggöra för kunder av levererade produkter att vidta relevanta riskhanteringsåtgärder vid risker som kan uppstå från närvaron i artiklar av ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) som listas i den nuvarande tillståndskandidatförteckningen för att kunna garantera en säker användning.

Om dessa ämnen finns i en produkt, är det viktigt att garantera en säker användning. Förordningen är därför utformad så att kunderna kan vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder: ett mål och ett mål som vi helt och hållet stöder.

Personbilar Transportbilar

Transportbilar

Top