Home > Ägande > Resurser & Support > Bilåtervinning
Recycling your Ford

Bilåtervinning

I Sverige lever en bil i genomsnitt 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Direktiv gällande uttjänta fordon

2007 kom EU:s ELV-direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EC) som fastställer att tillverkare ska stå för hela eller en avsevärd del av kostnaden för att ta hand om uttjänta fordon som saknar värde eller har ett negativt marknadsvärde. Det gäller alla fordon inom respektive varumärke. Tillverkarna och deras samarbetsparter måste även uppfylla stränga återvinningsmål; 85 % av fordonsvikten år 2006 och 95 % år 2015. 

Bilretur

Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs att inga oönskade ämnen sprids i naturen. Fordägare kan kostnadsfritt lämna in sin bil (om den är komplett) för återvinning, oavsett ålder på bilen. Ford är partner i det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur som är ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare. Alla bildemonterare i nätverket är även miljö och kvalitetscertifierade. För närmsta mottagningsställe se Bil Returs hemsida

När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor. Batteriet och andra komponenter som innehåller ämnen som inte får spridas i naturen demonteras. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material. På Bil Sweden kan du läsa mer om processen kring bilåtervinning. 

Klicka här (PDF 1.55MB) för att läsa en informationsfolder om Bilåtervinning framtagen av Bil Sweden och Bilretur.

  • bilreturs hemsida kan du hitta närmsta inlämningsanläggning för din uttjänta Ford. Du kan även ringa Fords kundtjänst på 031-707 10 10 eller Bilreturs kundtjänst på 0771-890 600 för mer information.

  • I flera decennier har Ford arbetat för att hitta innovativa och mer effektiva sätt att göra våra bilar mer miljövänliga. Även Henry Ford insåg betydelsen av en hållbar utveckling med minskat avfall och satte dessa principer i centrum av vår företagsfilosofi.

  • År 2007 kom EU:s ELV-direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EC) som fastställer att tillverkare ska stå för hela eller en avsevärd del av kostnaden för att ta hand om uttjänta fordon som saknar värde eller har ett negativt marknadsvärde. Det gäller alla fordon inom respektive varumärke. Tillverkarna och deras samarbetsparter måste även uppfylla stränga återvinningsmål; 85 % av fordonsvikten år 2006 och 95 % år 2015.

Top