Home > Ägande > Resurser & Support > Bilåtervinning
Recycling your Ford

Bilåtervinning

I Sverige lever en bil i genomsnitt 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

Direktiv gällande uttjänta fordon

2007 kom EU:s ELV-direktiv om uttjänta fordon (2000/53/EC) som fastställer att tillverkare ska stå för hela eller en avsevärd del av kostnaden för att ta hand om uttjänta fordon som saknar värde eller har ett negativt marknadsvärde. Det gäller alla fordon inom respektive varumärke. Tillverkarna och deras samarbetsparter måste även uppfylla stränga återvinningsmål; 85 % av fordonsvikten år 2006 och 95 % år 2015. 

Bilretur

Det är viktigt att bilen lämnas in för återvinning hos en auktoriserad bildemonterare så att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. På så sätt säkerställs att inga oönskade ämnen sprids i naturen. Fordägare kan kostnadsfritt lämna in sin bil (om den är komplett) för återvinning, oavsett ålder på bilen. Ford är partner i det rikstäckande återvinningsnätet Bilretur som är ett nationellt nätverk av länsstyrelsen auktoriserade bildemonterare. Alla bildemonterare i nätverket är även miljö och kvalitetscertifierade. För närmsta mottagningsställe se Bil Returs hemsida

När bilen kommit till bildemonteraren töms den på vätskor. Batteriet och andra komponenter som innehåller ämnen som inte får spridas i naturen demonteras. Därefter kommer bilen att gå via ett antal olika system för att kunna bli nytt material. På Bil Sweden kan du läsa mer om processen kring bilåtervinning. 

Klicka här (PDF 1.55MB) för att läsa en informationsfolder om Bilåtervinning framtagen av Bil Sweden och Bilretur.

Allt du behöver veta om skadliga material.

 • Miljarder batterier som slängs varje år innehåller giftiga metaller som kadmium, kvicksilver, bly eller litium vilka är skadliga om de inte kasseras på rätt sätt.

  Därför arbetar Ford med att hjälpa till att minska batteriernas miljöpåverkan. Ett sätt är att organisera insamlingssystem. Ett annat att designa och tillverka batterier som är mer återvinningsbara och innehåller färre giftiga material från början.

  Idag återvinns omkring 90 % av alla blybatterier, oftast för återtillverkning eller upparbetning, och varje EU-marknad har sitt eget insamlingssystem för att minimera sin miljöpåverkan. 

  Så här hanteras uttjänta bilbatterier

  Batteriproducenterna stödjer insamlingssystem så att konsumenten kostnadsfritt kan ta bärbara bilbatterier (och ackumulatorer) till angivna insamlingsplatser.

  Du kan lämna in alla typer av blybatterier kostnadsfritt på de inlämningsplatser som listas här http://www.bilretur.se

  För insamling av litiumbatterier ska du kontakta Fords kundtjänst på 031-707 10 10.

 • Varje år genereras mer än tre miljoner ton använda däck inom EU. 2,5 miljoner ton av dessa återvinns.

  De flesta tillverkare inom EU har anpassat sig efter ett juridiskt regelverk som innebär att däcktillverkare eller importörer är ansvariga för att samla in begagnade däck.

  Så här kasserar du däck.

  Däcken kan kasseras utan kostnad oavsett varumärke inom det individuella systemet.

  Kontakta din kommuns återvinningscentral för korrekt hantering.

 • Ford Motor Company stödjer kassering av uttjänta fordon genom specificerade auktoriserade bildemonterare. Dessa följer de korrekta rutinerna för hantering, bearbetning och kassering av skadliga material och har korrekta tillstånd.

  Ford Motor Company erbjuder detaljerad nedmonteringsinformation till dessa bildemonterare via det internationella informationssystemet för nedmontering (IDIS). Det är gratis för alla bildemonterare att få tillgång till detta system i länder som omfattas av IDIS. 

  För mer information kan bildemonterare antingen kontakta kundtjänst eller ELVEU@ford.com

 • Ford Motor Company erbjuder detaljerad nedmonteringsinformation till dessa stationer via det internationella informationssystemet för nedmontering (IDIS). Länk: https://www.idis2.com/

  Det är gratis för alla återvinningsstationer att få tillgång till detta system i länder som omfattas av IDIS. 

  För ytterligare information om IDIS eller om du vill bli vår auktoriserade återvinningspartner kan du kontakta ELVEU@ford.com

 • Vad är ett uttjänt fordon?

  Ett uttjänt fordon är ett motorfordon som klassificeras som avfall. Dess komponenter och material klassificeras också som avfall. Avfall är allt som du kasserar, avser att kassera eller måste kassera. Det inkluderar material som skickas för återvinning eller återanvändning.

  Alla bestämmelser i lagstiftningen om uttjänta fordon gäller för alla personbilar och transportbilar med högst nio säten och en vikt på upp till 3 500 kg.

  Hur mycket kostar det för mig?

  Det är gratis om villkoren nedan är uppfyllda.

  Vilka är villkoren?

  Bilretur accepterar uttjänta fordon när de levereras till en av de auktoriserade bildemonterarna eller insamlingsplatserna, och när de uppfyller följande villkor:

  • Fordonet är en personbil eller transportbil med högst nio säten, och som väger högst 3500 kg.
  • Den är komplett, dvs. innehåller de väsentliga komponenterna, inklusive motor, växellåda, kaross, hjul och katalysator (om sådan var monterad)
  • Den innehåller inget extra avfall (t.ex. trädgårds- och hushållsavfall, extra däck etc.)

  Vilka dokument ska jag ta med mig? Vilka dokument kommer att utfärdas?

  Du måste ta med ett foto-ID och båda registreringsbevisen för din Ford till någon av Bilreturs auktoriserade bildemonterare eller insamlingsplatser.  Vanligtvis kommer skrotningsintyget att utfärdas efter 24 timmar, och fordonet blir avregistrerat i bilregistret. Denna process garanterar att fordonet kommer att skrotas på ett lagligt och miljömässigt korrekt sätt.
  Transportstyrelsen skickar en bekräftelse med post som verifikation på genomförd avregistrering.

  Vad händer hos den auktoriserade  bildemonteraren?

  1. Vissa komponenter som däck, batterier, glas och vätskor kommer att avlägsnas.
  2. Alla återanvändbara delar eller system som kan renoveras kommer att avlägsnas.
  3. Icke-metalliska delar avlägsnas och/eller demonteras.
  4. Karossen krossas och komprimeras och skickas därefter för att genomgå en återvinningsprocess.

  Var ligger närmaste auktoriserade bildemonterare eller insamlingsplats?

  För att få reda på var närmaste finns kan du antingen ringa Fords kundtjänst eller gå till www.bilretur.se

Top